Regulamin

Regulamin platformy Akademia Satja-Juga

 (Warunki świadczenia usług)

Przede wszystkim dziękujemy Ci! Jeśli to czytasz, to prawdopodobnie właśnie zostałeś Uczestnikiem Akademii albo myślisz o tym. Bardzo się cieszymy, że Ciebie także interesują warunki naszej współpracy.

Poniżej znajdziesz regulamin platformy Akademia Satja-Juga www.akademia.satja-juga.pl, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres mail:

akademia@satja-juga.pl

§1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

„Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin.

Kupujący – osoba fizyczna lub prawna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Akademii, nabywająca i korzystająca ze wszystkich produktów cyfrowych oprócz Planów Abonamentowych. Kupującym może być jedynie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Uczestnik – osoba fizyczna lub prawna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Akademii, w tym korzystająca w szczególności i uzyskująca dostęp do jednego z Planów Abonamentowych. Uczestnikiem może być jedynie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Sprzedawca – Satja Juga Wydawnictwo Sp. z o.o. prowadząca działalność pod adresem: ul. Głęboka 25, 43-400 Cieszyn, NIP: 548-274-76-38

Akademia  – platforma szkoleniowa „Akademia Satja-Juga” zawierająca sklep internetowy z produktami cyfrowymi oraz Planami Abonamentowymi, dostępna pod adresem www.akademia.satja-juga.pl

Plan Abonamentowy – dostępny na platformie odpowiedni zbiór treści cyfrowych, za korzystanie z którego Uczestnik zobowiązuje się płacić w miesięcznych, półrocznych lub rocznych okresach rozliczeniowych liczonych od momentu złożenia zamówienia i zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowych. W ramach okresu rozliczeniowego Uczestnik jest uprawniony do korzystania z określonych materiałów wchodzących w skład Planu Abonamentowego, który ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejne okresy w przypadku skutecznego pobrania przez operatora automatycznej płatności cyklicznej, aż do rezygnacji przez Uczestnika z subskrypcji Planu Abonamentowego.

Zasoby – sklep internetowy dostępny pod adresem www.akademia.satja-juga.pl, za pośrednictwem którego Kupujący lub Uczestnik może dokonywać zakupów określonych treści cyfrowych.

Umowa o dostarczeniu treści cyfrowych – umowa sprzedaży produktów cyfrowych, a także Planów Abonamentowych, zawarta na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym lub Uczestnikiem za pośrednictwem serwisu internetowego Akademia Satja-Juga. Zawierając tę umowę, Kupujący/Uczestnik oświadcza, że został poinformowany o prawie Konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w okresie 14 dni oraz wyraża zgodę na dostarczenie zamówionych treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, rozumiejąc, że w ten sposób traci prawo do odstąpienia od umowy.

Ustawa o prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.).

Produkt cyfrowy (treści cyfrowe) –  oznacza ebooki, audiobooki, wykłady, nagrania audio, seminaria, praktyki oraz Plany Abonamentowe i wszelkiego typu materiały cyfrowe, które Kupujący/Uczestnik może zamówić za pośrednictwem Akademii od Sprzedawcy. Produkty cyfrowe są sprzedawane odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
Usługa Dostępu –  usługa świadczona na rzecz Kupującego/Uczestnika przez Sprzedawcę polegająca na założeniu i utrzymywaniu konta na platformie Akademii oraz zapewnianiu Kupującemu/Uczestnikowi możliwości dostępu do konta poprzez mechanizm logowania.

§2. Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Akademii, Sprzedawca prowadzi sprzedaż treści cyfrowych oraz zapewnia możliwość odpłatnego uzyskania dostępu do określonych materiałów poprzez zakup Planu Abonamentowego, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego/Uczestnika usługi drogą elektroniczną. 
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Akademii, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego/Uczestnika.
 3. Warunkiem korzystania z Akademii jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja.
 4. Akceptując Regulamin Kupujący/Uczestnik wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednakże w razie braku akceptacji Regulaminu przez Kupującego/Uczestnika nie jest on uprawniony do korzystania z jakichkolwiek Produktów czy Planu Abonamentowego.
 5. Kupujący nie może dokonać zakupu w Akademii anonimowo ani pod pseudonimem. Zawarcie umowy wymaga podania określonych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko oraz adres e-mail. Jeżeli Kupujący/Uczestnik chce otrzymać fakturę dokumentującą zakup, konieczne jest podanie również adresu zamieszkania lub informacji o prowadzonej działalności gospodarczej (firma, adres siedziby, numer NIP). 
 6. Produkty sprzedawane są w wersji cyfrowej/elektronicznej, co oznacza, że Produkt jest dostępny do czytania lub oglądania tylko na platformie Akademii, beż możliwości do pobrania.
 7. Zakazane jest podczas korzystania z Akademii dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Akademii.
 8. Ceny podane w Akademii są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen prezentowanych na stronach internetowych Sklepu, wycofywania oraz wprowadzania nowych Produktów i Abonamentów, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej.
 9. W celu usunięcia konta Kupującego/Uczestnika należy za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformować Sprzedawcę o woli jego usunięcia.

§3. Techniczne warunki korzystania z serwisu

 1. Do korzystania z Akademii, w tym w szczególności do dokonania zakupu treści cyfrowych, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego/Uczestnika. Wystarczające są:
  • standardowa prędkość Internetu, najlepiej na kablu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa, która powinna mieć włączoną obsługę javascript oraz plików cookies,
  • możliwość odtwarzania materiałów wideo,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 2. Sprzedawca zapewnia ochronę przekazu transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.
 3. Informacje dotyczące Produktów i Planów Abonamentowych zamieszczone platformie Akademii nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy o dostarczeniu treści cyfrowych.

§4. Prawa autorskie

 1. Autorskie prawa majątkowe do treści cyfrowych oraz elementów graficznych i zdjęciowych platformy Akademia Satja-Juga, ich układu, kompozycji, a także materiałów tekstowych tu zamieszczonych, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, są objęte ochroną prawa autorskiego i przysługują Sprzedawcy.
 2. Bezprawne kopiowanie, rozpowszechnianie lub dokonywanie opracowań treści cyfrowych lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, bez wyraźnej, pisemnej zgody Sprzedawcy, stanowi naruszenie jego praw autorskich i majątkowych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§5. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Akademii Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego/Uczestnika usługi drogą elektroniczną.  
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego/Uczestnika przez Sprzedawcę jest umożliwienie mu złożenia zamówienia na platformie Akademii. Złożenie zamówienia wiąże się z koniecznością założenia konta użytkownika na platformie Akademii umożliwiającego korzystanie z treści cyfrowych. Treści cyfrowe wchodzące w skład Abonamentu udostępniane są za pośrednictwem Platformy.
 3. Przy założeniu konta Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego/Uczestnika również usługę drogą elektroniczną polegającą na utrzymywaniu konta na platformie Akademii. W koncie przechowywane są dane Kupującego/Uczestnika oraz historia złożonych przez niego zamówień. Kupujący/Uczestnik loguje się do konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. Kupujący/Uczestnik zobowiązany jest nie udostępniać swojego hasła do konta osobom trzecim.   
 4. Założenie konta prowadzi do zawarcia między Kupującym/Uczestnikiem a Sprzedawcą umowy o prowadzenie konta na platformie Akademii. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący/Uczestnik może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto. 
 5. Jeżeli Kupujący/Uczestnik zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu/Uczestnikowi wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach i usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera możliwy jest poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera. Kupujący/Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.
 6. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Akademii.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu/Uczestnikowi w związku z korzystaniem z Akademii, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 8. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Akademii. Kupujący/Uczestnik powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Akademii.
 9. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Akademii, Kupujący/Uczestnik może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: akademia@satja-juga.pl. Więcej na temat reklamacji jest napisane w §14 niniejszego Regulaminu.
 10. Sprzedawca może usunąć konto Kupującego/Uczestnika lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowy, w przypadku istotnego naruszenia przez Kupującego/Uczestnika niniejszego Regulaminu.

§6. Składanie zamówienia

 1. Kupujący/Uczestnik może składać Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia. Na etapie składania zamówienia zostaje automatycznie utworzone konto Klienta, informacja o czym przychodzi na mail Kupującego/Uczestnika.
 2. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego/Uczestnika treści cyfrowych lub Planu Abonamentowego. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący/Uczestnik powinien uprzednio się zapoznać.
 3. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego/Uczestnika prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 4. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie.
 5. W formularzu zamówienia Kupujący/Uczestnik musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący/Uczestnik oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności.
 6. Umowa o dostarczenie treści cyfrowych zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Kupującego/Uczestnika potwierdzenia na adres e-mail zawarty w Formularzu Zamówienia.

§7. Płatność

 1. Płatności za zamówienia Treści Cyfrowych oraz Planów Abonamentowych realizowane są natychmiast za pośrednictwem systemu PayPal lub PayU zintegrowanym z Platformą Akademii. Można też opłacić zamówienie przelewem tradycyjnym na konto bankowe Sprzedawcy. Nie ma możliwości opłacenia zamówienia za pobraniem.
 2. Aby dokonać szybkiego pzrelewu online, należy wybrać formę płatności PayPal lub PayU. Po wybraniu opcji PayPal lub PayU Kupujący zostanie przekierowany na stronę internetową www.paypal.com lub PayU, gdzie będzie mógł opłacić zamówienie. Regulamin świadczenia usług PayPal i PayU jest dostępny na stronie www.paypal.com oraz https://poland.payu.com/
 3. System PayU umożliwia płatność Blik oraz płatności kartami płatniczymi Visa, Mastercad, Google Pay, Apple Pay i inne (operatorem kart płatniczych jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu 60-166, przy ul. Grunwaldzkiej 186).
 4. Więcej na temat płatności można przeczytać na specjalnie poświęconej temu tematowi stronie Formy płatności tu: https://akademia.satja-juga.pl/formy-platnosci/

§8. Treści cyfrowe (jednorazowa opłata)

 1. Za pośrednictwem Akademii możliwe jest dokonanie, za jednorazową opłatą, zakupu ebooków, audiobooków, wykładów, seminariów, praktyk, biletów elektronicznych i innych treści cyfrowych. Treści cyfrowe dostarczane są Kupującemu nieodpłatnie za pośrednictwem Internetu.
 2. W przypadku zakupu treści cyfrowej zamówienie zostanie zrealizowane poprzez wysyłkę na adres e-mail podany w formularzu zamówienia linka pozwalającego odtworzenie treści cyfrowej w formacie wynikającym z opisu treści cyfrowej w Akademii.
 3. Jednocześnie zamówienie zostanie zrealizowane poprzez automatyczne utworzenie dla Kupującego konta użytkownika w ramach Akademii oraz przesłanie na adres e-mail podany w formularzu zamówienia danych dostępowych do konta. Kupujący uzyskuje dostęp do treści cyfrowych poprzez zalogowanie się do konta użytkownika na Platformie Akademii. W przypadku problemów technicznych dotyczących Platformy, Sprzedawca może udostępnić treści cyfrowe w inny sposób. 
 4. Dostęp do treści cyfrowych może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie na stronie Akademii. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu, Kupujący utraci dostęp do treści cyfrowych. Jeżeli dostęp do treści cyfrowych przyznawany jest na czas nieoznaczony, Sprzedawca może podjąć decyzję o wyłączeniu dostępu do treści cyfrowych, o czym uprzedzi Kupującego przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem.

§9. Subskrypcja (Plany Abonamentowe)

 1. Część treści cyfrowych może być oferowana przez Sprzedawcę w modelu subskrypcji Planów Abonamentowych. Model sprzedaży treści cyfrowych wskazany jest zawsze w opisie treści na Platformie Akademii. Część treści cyfrowych może być sprzedawana zarówno w modelu płatności jednorazowej, jak i w modelu Abonamentowym. Wszelkie szczegóły danego Abonamentu znajdują się w jego opisie. 
 2. Zamówienie Planu Abonamentowego odbywa się według procedury opisanej w §5 Regulaminu.
 3. W przypadku zakupu Abonamentu, zamówienie zostanie zrealizowane poprzez utworzenie dla Kupującego konta użytkownika w ramach Akademii oraz przesłanie na adres e-mail podany w formularzu zamówienia danych dostępowych do konta. Kupujący uzyskuje dostęp do treści cyfrowych objętych Abonamentem poprzez zalogowanie się do konta użytkownika w Akademii. W przypadku problemów technicznych dotyczących Platformy Akademii, Sprzedawca może udostępnić treści cyfrowe w inny sposób. 
 4. W przypadku zakupu Planu Abonamentowego, płatność odbywać się będzie za pomocą konfigurowania automatycznych płatności cyklicznych. Wówczas Uczestnik wyraża zgodę na automatyczne pobieranie przez serwis PayPal lub PayU obsługujący płatności w Akademii stałej opłaty z tytułu przedłużania subskrypcji na kolejne trzydziestodniowe, półroczne lub roczne okresy. Opłata zostanie pobrana po raz pierwszy w momencie zakupu przez Uczestnika Planu Abonamentowego, a następnie jest pobierana co miesiąc/pół roku/rok w wysokości wynikającej z opisu Planu Abonamentowego na stronie Akademii. Każde kolejne pobranie opłaty powoduje przedłużenie subskrypcji Abonamentu o kolejny miesiąc/pół roku/rok. W przypadku nieopłacenia przez Kupującego subskrypcji za kolejny miesiąc/pół roku/rok dostępu do materiałów wchodzących w skład Abonamentu, dostęp blokowany jest wraz z upływem okresu, za który Uczestnik uprzednio dokonał opłaty.
 5. Kupujący ma prawo zrezygnować z dalszego korzystania z Abonamentu przed upływem okresu, za który zapłacił, wybierając odpowiednią opcję w panelu zarządzania kontem lub kontaktując się ze Sprzedawcą pod adresem: akademia@satja-juga.pl. 
 6. Płatność za miesiąc/pół roku/rok obowiązywania subskrypcji dokonywana jest z góry za okres 30 dni/pół roku/rok w wysokości wynikającej z danego Abonamentu, a następnie podlega automatycznemu odnowieniu co miesiąc/pół roku/rok do momentu rezygnacji Uczestnika z korzystania z Abonamentu.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do rezygnacji z oferowania Planów Abonamentowych. W przypadku takiej rezygnacji Sprzedawca zapewni Uczestnikowi możliwość korzystania z materiałów do końca okresu, za który Uczestnik uiścił opłatę, informując go o wycofaniu Abonamentów i braku możliwości kontynuacji.

§10. Platforma

 1. Jeżeli dostarczenie treści cyfrowych odbywa się za pośrednictwem Platformy Akademii, z chwilą pierwszego zalogowania się do konta użytkownika w ramach Platformy, treści cyfrowe objęte zamówieniem uważa się za dostarczone w całości Kupującemu/Uczestnikowi.
 2. Kupujący/Uczestnik zobowiązany jest korzystać z Platformy w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  • korzystać z Platformy w sposób niezakłócający korzystania z Platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie Platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
  • nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta użytkownika w Platformie jakimkolwiek osobom trzecim,
  • nie rozpowszechniać treści cyfrowych ani ich fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy,
  • nie publikować w Platformie treści bezprawnych, w szczególności obraźliwych,
 3. W razie korzystania z Platformy w sposób sprzeczny z ust. 2 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu/Uczestnikowi dostępu do Platformy. 

§11. Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Sprzedawca zapewnia całodobowy dostęp do Platformy, jednak zastrzega sobie prawo do stosowania przerw w dostępie z przyczyn technicznych, w szczególności przerw wynikających z okoliczności niezależnych od Sprzedawcy. 
 2. Treści rozpowszechniane przez Sprzedawcę nie stanowią indywidualnej porady psychologicznej, finansowej, medycznej, zdrowotnej ani jakiejkolwiek innej. 
 3. Sprzedawca nie gwarantuje wyników jakichkolwiek działań podjętych na podstawie rozpowszechnianych przez Sprzedawcę treści. Sprzedawca udostępnia jedynie zasoby edukacyjne i informacyjne, które mają na celu pomóc osiągnąć określone rezultaty. Rezultaty te zależą jednak od własnych działań Kupującego, jego osobistej sytuacji oraz innych okoliczności niezależnych od Sprzedawcy.

§12. Inne technologie

1. Na platformie Akademii stosowane są następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Kupujących/Uczestników w ramach Strony:

a) piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,

b) kod śledzenia Google Analitics – w celu analizy statystyk Strony.

2. Na Platformie osadzone są filmy pochodzące z serwisu YouTube oraz Vimeo. Wyświetlając taki film, Kupujący/Uczestnik godzi się na wykorzystywanie plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi YouTube lub plików cookies firmy Vimeo.

§13. Logi serwera

1. Korzystanie z Platformy Akademii wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§14. Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego/Uczestnika jest Sprzedawca.
 2. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem:

§15. Reklamacje

1. Reklamacja Produktów cyfrowych może zostać złożona przez Kupującego/Uczestnika przy użyciu Danych Kontaktowych.

2. Reklamacja powinna zawierać zwięzły opis sytuacji oraz prośby lub sugestie Kupującego/Uczestnika, a także jego dane.

3. Podane wyżej wymagania stanowią jedynie zalecenia i mają za zadania ułatwić Sprzedawcy rozpatrzenie reklamacji. Brak spełnienia powołanych wymogów przez Kupującego/Uczestnika nie ma wpływu na termin i sposób rozpatrzenia reklamacji.

4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 Dni Kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji. Brak ustosunkowania się do reklamacji Kupującego/Uczestnika w terminie 14 oznacza uwzględnienie reklamacji przez Sprzedawcę.

§16. Rezygnacja i odstąpienie od umowy

 1. Odstąpienie od Umowy zakupu Produktów Cyfrowych. Przy zakupie Produktów Cyfrowych Kupujący/Uczestnik ma prawo odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy (dokonania zakupu). Prawo to nie przysługuje w przypadku gdy Kupujący/Uczestnik rozpoczął korzystanie z  zakupionych Produktów Cyfrowych. Za rozpoczęcie korzystania z Produktów Cyfrowych rozumie się zalogowanie do platformy Akademii przez Kupującego/Uczestnika.
 2. Odstąpienie od umowy w przypadku Abonamentów (Subskrypcji). Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, w przypadku jeśli jeszcze nie rozpoczął korzystania z zakupionego Abonamentu (nie zalogował się do platformy Akademii).
 3. Rezygnacja z Abonamentu (subskrypcji). Uczestnik Akademii korzystający z jednego z Planów Abonamentowych z płatnością co miesiąc/pół roku/rok, ma prawo zrezygnować z subskrypcji w każdym momencie korzystania z platformy. W takiej sytuacji Uczestnik może korzystać z zasobów Akademii do końca opłaconego okresu rozliczeniowego (płatnego miesięcznie/półrocznie/rocznie), po czym traci dostęp do wszystkich treści cyfrowych dostępnych w ramach Abonamentu. W przypadku rezygnacji z subskrypcji w czasie jej trwania wpłata za opłacony okres korzystania nie jest zwracana.

§17. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. W przypadku sporu pomiędzy Kupującym/Uczestnikiem a Sprzedawcą, konsument ma możliwość zwrócenia się o pomoc do stałego polubownego sądu konsumenckiego, do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub może zasięgnąć pomocy u właściwej terenowo Federacji Konsumentów.
 3. Sprawę do Sądu Polubownego może wnieść Kupujący/Uczestnik, składając odpowiedni wniosek do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
 4. Ewentualne spory powstałe między Sprzedawcą a Kupującym/Uczestnikiem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub nałożenia na sprzedawcę określonych obowiązków przez organy państwa, a także w celu usprawnienia działania strony internetowej i obsługi Użytkowników, poprawy ochrony prywatności Użytkowników i zapobieganiu nadużyciom.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21.07.2023 r.

Copyright © Satja Juga Wydawnictwo Sp. z o.o. 2023
All rights reserved
Regulamin
Polityka Prywatności
Formy płatności


Facebook
Instagram
Youtube